Uitgangspunten en prioriteiten

Onze school wil de leerlingen begeleiden bij hun ontwikkeling. Op onze school kunnen de kinderen zich ontplooien op sociaal, emotioneel, verstandelijk, motorisch en creatief gebied, zodat ze later een passende plaats kunnen vinden in de maatschappij. Wij hopen dat ze hierdoor een positieve bijdrage kunnen leveren aan een leefbare samenleving.

De Willibrordusschool heeft  de volgende kernwaarden gekozen als fundament voor de onderwijsontwikkeling de komende jaren:

                             Plezier      Verantwoordelijk                Samen

Samen:
Wij werken op onze basisschool al jaren met de sociaal-emotionele component van de methodiek “Groepsdynamisch Onderwijs” (GDO). Een kind kan zich alleen optimaal ontwikkelen in nauwe relatie met de groep. De groep vormt het kind vormt en het kind heeft op zijn beurt invloed op de groep. De “sociokring” en onze methodiek voor conflicthantering sturen dit proces van positieve groepsvorming en persoonlijke ontwikkeling.

Verantwoordelijk:
Samen met ouders willen we gestalte geven aan onze verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen. Maar we willen ook de kinderen helpen te groeien naar een steeds grotere eigen verantwoordelijkheid. In de groep werken de kinderen na een instructie zelfstandig aan taken. We werken daarbij aan motivatie en zelfsturing van leerlingen. We starten ’s morgens met een inloopmoment voor alle kinderen, waarbij ze zelf hun plek in de groep kiezen en aan het werk gaan met hun taken. We noemen dit ons “powermoment”. Tijdens leergesprekken met kinderen worden doelen afgesproken, waarbij de eigen inbreng van het kind een steeds grotere plaats krijgt.

Plezier: 
Plezier in leren ontstaat wanneer je het gevoel hebt dat je kunt wat ervan je gevraagd wordt, wanneer je een goede band hebt met de mensen om je heen en wanneer je zelf een stukje richting mag geven aan je ontwikkeling. Daarom is er in onze groepen aandacht voor leerlingen die extra instructie nodig hebben, maar ook voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben, dan wel meerbegaafd zijn. Dit laatste gebeurt o.a. in de Da-Vinci-groep.

Naast de basisvakken zoals rekenen en taal, vinden we ook de creatieve en wereldoriëntatie vakken belangrijk voor een optimale talentontwikkeling van de kinderen. De wereldoriëntatievakken zijn thematisch van opzet en worden geïntegreerd aangeboden, waarbij we ook inzetten op de 21ste Century skills en digitale vaardigheden. Het Prodas Ontdeklab en de Ontdektuin spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. Naast de bestaande methodes zoeken we gericht naar passende middelen en vernieuwende methodes om ons onderwijs vorm te geven.

Op een vaste middag in de week vindt onze creatieve middag plaats, waarbij kinderen hun creatieve talenten kunnen ontwikkelen. Naast vakken als muziek, tekenen, handvaardigheid, hebben we ook aandacht voor techniek, dans/drama en mediawijsheid.