Oudervereniging

Aan onze school is een oudervereniging verbonden. Deze organiseert, ondersteunt en bevordert binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ook geeft de oudervereniging soms gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en de medezeggenschapsraad over schoolse aangelegenheden.

De activiteiten die de Oudervereniging organiseert, komen als volgt tot stand. Rondom verschillende activiteiten stelt de Oudervereniging werkgroepen samen. Samen met de eventmanager (de vertegenwoordiger van het team) gaan de werkgroepen aan de slag met de verdere uitwerking van een activiteit. Het gaat om de volgende activiteiten:

Schoolreis
Herfstvakantie
Handbaltoernooi
Sinterklaasviering
Kerstviering/Kerstmarkt
Kersttoernooi hand-/voetbal groep 8
Carnaval
Paasviering
Koningsdag
Avond4daagse
Verkeerswerkgroep
Schoolfotograaf
Sportdag
Kledingactie

Uw hulp bij verschillende activiteiten wordt altijd zeer op prijs gesteld. De Oudervereniging en het team kunnen al deze waardevolle activiteiten immers niet alleen realiseren!

Vragen en of ideeën kunt u mailen naar ovwillibrordusdeurne@gmail.com. Of spreek een van de leden van de ouderraad aan. Hun namen staan in school-informatie-brochure, in de boekenkast van het ouderportaal. In het najaar houdt de Oudervereniging een jaarvergadering. Wanneer er bestuursleden aftreden, ontstaan er vacatures. Deze worden schriftelijk bekend gemaakt en iedere ouder/verzorger is vrij zich hierop in te schrijven.

De oudervereniging vraagt een ouderbijdrage om deze buitenlesactiviteiten die niet uit rijksgelden worden vergoed, te bekostigen. Het gaat om een vrijwillige bijdrage. Financiën van de ouderraad staan los van de school, de vereniging is echt van de ouders en niet een een onderdeel van de school zelf. Mocht de vrijwillige bijdrage om welke reden dan ook een probleem voor u zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de school, dhr. Harrie Berkers.