Medezeggenschapsraad

Zoals op elke basisschool in Nederland is ook bij ons een medezeggenschapsraad (MR) actief. Ouders en leerkrachten praten mee over het beleid m.b.t. de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. De MR vertegenwoordigt het standpunt van de ouders en het team.

Omdat we een samenwerkingsschool zijn met formeel 2 zelfstandige scholen, hebben we wettelijk twee medezeggenschapsraden, een MR voor de Willibrordus en een Mr voor de Leo-afdeling. Beide raden bestaan uit twee teamleden en twee ouderleden. Beide MR-en vergaderen samen en hebben hun wettelijke taken verdeeld in taken die de hele school betreffen en waar in gezamenlijkheid een beslissing over genomen wordt en zaken die voorbehouden zijn aan de onderscheiden MR-en

Een MR mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over alle zaken de school betreffend.

Daarnaast zijn er in de wet een aantal zaken vastgelegd waar de directie/het bestuur de MR om advies dan wel instemming moet vragen, voordat beleid tot uitvoering gebracht mag worden. Onderwerpen waar MR en de directie over praten zijn bijvoorbeeld: verbeteringen in het onderwijs, de keuze van de lesmethode, onderwijstijden en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

De ouders in de MR worden uit en door de ouders van de school gekozen, de personeelsleden uit en door het personeel. Iedereen die tot één van deze groepen behoort mag zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten dan vacatures zijn, organiseert de MR verkiezingen. Als er net zo veel of minder kandidaten dan vacante plaatsen zijn, zijn er geen verkiezingen nodig. De kandidaten worden dan beschouwd als gekozen.

Mocht u als ouder meer informatie willen ontvangen over de onderwerpen, besluiten en acties van de MR dan kunt u zich wenden tot één van de leden van de MR. Hun namen staan in het “Werkplan MR 2020-2021” in de boekenkast van het ouderportaal.

U kunt ook een mail sturen naar aventurijn.MR@prodas.nl. 

Werkplan MR 2019-2020