Waar wij voor staan

In het onderwijs op de Leo-afdeling streven we na dat hoogbegaafde kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige gelukkige mensen, die goed voorbereid zijn om straks hun plek in de maatschappij in te nemen.

 

Dat betekent…

* … dat op de Leo-afdeling, 5 dagen in de week passend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen wordt geboden.

* … dat de leerkrachten geschoold zijn op het gebied van hoogbegaafdheid.

* … dat er aandacht is voor de brede ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen. Naast de basisvakken van het regulier basisonderwijs is er veel aandacht is voor cognitieve uitdaging en persoonlijkheidsontwikkeling. Vakken als leren leren, leren denken en leren leven lopen als een rode draad door het onderwijs.  

* … dat het ontwikkelen van sociale en schoolse vaardigheden centraal staat.

* … dat leerlingen naast de eigen leerkrachten les krijgen van vakleerkrachten en gastdocenten.

* … dat we op sociaal, cognitief en motorisch gebied aansluiten bij wat kinderen kunnen en van daaruit het optimale ontwikkelingsresultaat nastreven. We werken vanuit de gedachte dat elk kind uniek is. Elk kind krijgt de ruimte om vanuit autonomie keuzes te maken in het onderwijsaanbod en zelfstandig aan het werk te gaan binnen het taal-, reken-, onderzoeks- en ontwerpplein.

* … dat we samen zijn verantwoordelijk zijn voor elk kind, elke ouder en elke leerkracht.  

* … dat er samengewerkt wordt met de omgeving. Denk hierbij aan bijv. het voortgezet onderwijs om te werken aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor onze kinderen. Of diverse bedrijven om het onderwijs zowel in als rondom de school vorm te kunnen geven. Er wordt ook aansluiting gezocht bij maatschappelijk initiatieven die het onderwijs kunnen versterken zoals bijv. Brainport.

* … dat er op school aandacht is voor burgerschapsvorming en kinderen worden voorbereid op het leven in een multiculturele wereld.